info@superrovnepodlahy.cz
+420 774 034 008
PL
zhodnocení kvality
identifikace vad
návrh sanace
bez nevhodných řešení
bez nekvalitních návrhů
pro dlouhou užitnost

Provádíme soubory testů pro kvalifikované zhodnocení stavu podlahové konstrukce, návrhy sanace povrchů a dozor při výstavbě průmyslových podlah vhodných pro bezproblémový a vysoce produktivní pohyb skladovacích mechanismů.

Bez včasné diagnostiky můžete zvolit technicky či ekonomicky nevhodný typ podlahy či technologii sanace.

Bez kvalitní diagnostiky se mnohé rekonstrukce stávají zdrojem nikdy nekončících bojů uživatele podlahy s jejími vadami, nižší produktivitou skladu i poruchami na vysokozdvižných vozících.

Bez provedení finální inspekce často zaplatíte za stavební dílo se skrytými vadami či vadami, které neumíte diagnostikovat či posoudit.

Nejčastěji prováděné zkoušky

Profilometrická měření

Měření pro velmi přesné zmapování místní rovinnosti, krátkých i velmi krátkých vln a náklonu podlah. Měřením lze nalézt kritická místa podlah a následně navrhnout řešení pro nápravu a dosažení maximální funkčnosti skladu - tj. splnění požadavků na . Více v části Měření SFF.

Místní rovinnost

Zaměření rovinnosti povrchu pomocí 2m latě dle norem ČSN i DIN či v síti geodeticky dle normy DIN.

Celková rovinnost

Výškové zaměření v liniích nebo síti je nutné pro zmapování rekonstruovaného povrchu podlahy s odhalením vnějších znaků nekvality (zakřivení dilatačních celků v rozích a na hranách, nadlimitních nerovností povrchu podlahy, spádování).

Akustické trasování

Vyhledávání ploch s pozitivní akustickou odezvou identifikující vady povrchové vrstvy (delaminované vrstvy podlahy, dutiny v betonové desce, dutiny pod betonovou deskou).

Pevnost v tlaku se zhodnocením sond

Odběr sond jádrovým vývrtem umožní identifikaci vad v makro/mikro struktuře betonu (trhliny, porozita, segregace kameniva a další), dále stanovení obsahu/typu/lokace uložení výztuže a především zatřídění pevnosti v tlaku betonu do pevnostní třídy. Zajištěné parametry betonu se tak stávají podkladem pro statický výpočet průmyslové podlahy.

Tahová přídržnost povrchové vrstvy

Ověření kvality propojení vyrovnávací či finální vrstvy průmyslové podlahy s podkladním betonem.

Vnitřní tahová soudržnost

Ověření kvality vnitřní soudržnosti betonu a propojení jednotlivých vrstev průmyslové podlahy.

Odolnost proti obrusu

Ověření dlouhodobé odolnosti povrchu průmyslové podlahy proti obrusu metodou BCA (zkoušky na stavbě i v laboratoři) či metodou proti otěru metodou Taber (zkoušky v laboratoři).

Kotvení

Ověření kvality betonu pro kotvení, provedení zkoušek kotvení - vytažení/vytržení kotev.

Vlhkost

Stanovení vlhkosti v profilu betonové desky pro aplikaci finální syntetické (paronepropustné) stěrky bez vad způsobených zabudovanou vlhkostí.

Chemická odolnost

Simulační testy odolnosti chemickému působení kapalin, návrhy odolných povrchů pro chemický průmysl, potravinářství.

Analýza vad betonu

Optické, strukturní a chemické analýzy doplněná o fyzikálně-mechanická měření na nejmodernějších laboratorních přístrojích (optický mikroskop, skenovací elektronový mikroskop s EDS sondou, rentgenová difrakční analýza, mikrotvrdoměry a mnohé další metody. Více na Technický a zkušební institut Brno

Kvalita podloží

Zajišťujeme statické i dynamické testy podloží, testujeme před realizací podlahy i pod již existujícími deskami.

Kvality vyztužení

Ověřujeme typ, míru, polohy vyztužení existujících desek. Zajišťujeme statické výpočty pro existující desky i návrhy nových desek.